Form & indhold


Vi ønsker at skabe en varieret, kvalificeret og levende undervisning

- inde og ude. Her spiller SPS' beliggenhed og udearealer en stor rolle.


Læs uddybende om undervisningen i den vedlagte tekst,

bl.a. om tilrettelæggelse, anvendelse af it og meget mere.Fagene


SPS er en faglig skole, hvilket betyder, at undervisningen er opdelt i fag,

og at eleverne skal undervises og udfordres i alle fag ud fra læseplanen

Fælles Mål, som vi deler med folkeskolen. Det er hensigten, at den enkelte

elev løftes så meget som muligt fagligt.

En opgave som både eleven, skolen og hjemmet har andel i.

Der følger hjemmeskolearbejde med fagene i form af forberedelse og øvelser.

Eleven skal selv kunne udføre hjemmearbejdet. 

                                                                                                                                

Læs mere om Fælles Mål her.

Specialundervisning

SPS tilbyder specialundervisning på lige fod med folkeskolen. Specialcentret sikrer, at elever med særlige behov får tildelt den nødvendige hjælp til skolearbejdet. Den faglige leder står for test og tildeling i samrbejde med forældre og evt. ppr i Gribskov Kommune. Til ordblinde elever har vi udviklet et effektivt koncept, der sætter dem i stand til at følge den almindelige undervisning, bl.a. gennem personlig støtte og it-baseret hjælp.

IT & mobiler

Vi har på SPS en løbende debat om anvendelsen af it.

Det er nødvendigt at forholde sig til it og skærmtid, da der er en ud-bredt debat om og bekymring for den digitale udvikling på undervisningsomårdet. Vi er meget forsigtige i forhold til skærmtid i både indskoling og sfo.


Læs om digital adfærd herunder

It skal indgå i undervisningen på en velafbalanceret og velovervejet måde.

It skal anvendes, når det er en fordel for det , der undervises i.

Det er underviserens ansvar at kunne forklare, hvorfor it bliver anvendt eller ikke anvendt.

Der er computere til rådighed på skolen for de yngste klasser, som kan bruges efter behov.

Fra 5. klasse skal alle elever hver dag medbringe deres egen bærbare computer (standard).

Vi bruger gratis og uafhængige programme så vidt, det er muligt. Pt. bruges Libre Office som skrive-, regne- og præsentationsprogram. Dertil kommer en række skoleprogrammer og portaler, som skolen betaler for.

Mobiltelefoner og smartwatches må medbringes i skolen, men afleveres, når eleverne møder ind og udleveres, når skoledagen/sfo-dagen er slut.

Mobilerne/smartwatches kan bruges i undervisningen, hvis læreren ser det som en fordel, men ingen må tage billeder, lyd eller film af andre uden en klar aftale.

Prøver, test & karakterer

Der afsluttes med folkeskolens prøver.

På alle klassetrin foretages flere autoriserede dianosticerende test. De skal vise, hvor den enkelte elev ligger fagligt i forhold til officielle forventninger. Det er på den baggrund muligt at tilpasse undervisningen.

Der gives karakterer efter 12-skalaen fra 8. klasse. I yngre klasser gives individuel evaluering. På SPS har vi en kritisk holdning til denne sammenligningskultur. Læs den vedlagte tekst, hvis der er interesse for denne kritik.

Information om overgangsfrekvens, karaktergennemsnit m.m.:


https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/213007.aspx/


Egenvurdering & tilsyn

Egenvurderingen af skolens undervisning og efterfølgende bearbejdning er inddelt i flere kategorier, som fremstilles i den vedlagte tekst.

Der foretages eksternt tilsyn med skolens virksomhed. Den sidst udkomne tilsynsrapport er vedlagt. Frem til sommer er Allan Henriques tilsynsførende. August 2023 afløses han af Per Mortensen.

Undervisningsmiljø

SPS følger DCUM's anbefalinger i forhold til undersøgelse og bearbejdning af undervisningsmiljøet. Den sidste undersøglse viser god trivsel hos eleverne.

Vejledning


Skolens faglige leder står for vejledningen angående uddannelses- og jobmuligheder efter skolen. Der bruges tid på elever, der har svært ved at træffe beslutning om ungdomsuddannelse i det nødvendige omfang, så alle elever har truffet valg om uddannelse - og er blevet optaget - inden de forlader skolen.