Grundlag


Skovbørnehaven Søborgen drives af Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Skolens vedtægt er derfor gældende for Skovbørnehaven Søborgen. Vedtægten kan læses her

Søborg Privatskole & Skovbørnehaves bestyrelse er også bestyrelse for Skovbørnehaven Søborgen. Der etableres en forældrebestyrelse i Skovbørnehaven Søborgen med henblik på at føre en dialog mellem forældre og leder i børnehaven. Derudover får forældrebestyrelsen høringsret i forbindelse med ansættelser i Skovbørenhaven Søborgen.

Der skal være et tæt samarbejde mellem børnehaven og skolen. Det gælder i særdeles om pædagogiske, udviklingsmæssige og sociale forhold - både i børne- og personalegruppen.

Skovbørnehaven Søborgen og drives i henhold til dagtilbudslovens § 19 stk. 5.

Skovbørnehaven Søborgen, hjemhørende i Gribskov Kommune, beliggende Bygaden 12, 3250 Gilleleje - adressen svarer til aflevering/afhentningsstedet.

Har status af udflytterbørnehave, med dagligt ophold i lejede lokaler på Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Skovbørnehaven Søborgen modtager 45 børn i alderen 3 – 6 år.

Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Skovbørnehaven Søborgen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende in­den for institutionsområdet.

Skovbørnehaven Søborgen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.

Formålet er at give børnene et trygt børneliv i tilknytning til skov og udeliv, hvor fælles­skab og kammeratskab skal danne rammen for børnenes udvikling socialt, personligt, sprogligt og vidensmæssigt.

Skovbørnehaven skal være præget af aktiviteter ude og inde. Der skal lægges vægt på for­tællinger, samtalen, leg, kreativitet, udfordring af sanserne, motorik og fordybelse.

Børnehaven skal være kendetegnet ved et tæt samarbejde med Skovskolen i Nødebo, hvor børnehaven tager ophold i hverdagen i lejede lokaler.


Børnehavelederen er ansat som afdelingsleder ved Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Lederen varetager, under ansvar overfor Søborg Privatskole & Skovbørnehaves skoleleder, den pædagogiske ledelse, den daglige ledelse og driften af børnehaven.

Børnehavelederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan, og skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Børnehavelederen er ansvarlig for, i samarbejde med Gribskov Kommune, at gennemføre sprogsti­mulering jf. § 4a i folkeskoleloven, og børnehavelederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljø­vurderingen revideres èn gang årligt.

Forældrene kan opsige institutionspladsenen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for Skovbørnehaven Søborgen.

Gribskov Kommune fører tilsyn med Skovbørnehaven Søborgen efter de retningslinjer der frem­går af godkendelseskriterierne.

Søborg Privatskole & Skovbørnehave er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgiv­ning.

Beslutning om opløsning af børnehaven tages af Søborg Privatskole & Skovbørnehaves bestyrelse.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45