Tilsynserklæring 2020Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Søborg Privatskole:


1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 213007

Skolens navn: Søborg Privatskole


1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Allan Henriques


2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet

undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.


Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

25-02-2020 9.klasse tysk Humanistiske fag Allan Henriques

25-02-2020 7.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques

25-02-2020 7.klasse matematik Naturfag Allan Henriques

27-02-2020 5.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques

27-02-2020 6.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques

27-02-2020 3.klasse musik Praktiske/musiske fag Allan Henriques

27-02-2020 6.klasse engelsk Humanistiske fag Allan Henriques

28-05-2020 5.klasse matematik Naturfag Allan Henriques

28-05-2020 5.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques

28-05-2020 7.klasse naturfag Naturfag Allan Henriques

28-05-2020 2.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques


2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg


3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.


3.1 Uddybning

Jeg har konstateret, at undervisningen foregår på dansk


4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der

almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.


4.1 Uddybning

Undervisningen inden for det humanistiske fagområde står i høj grad mål med, hvad der kræves i folkeskolen


5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.


5.1 Uddybning

Undervisningen i det naturfaglige fagområde står i høj grad mål med det, der kræves i folkeskolen


6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der

almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.


6.1 Uddybning


7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja


7.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i dansk står mål med, hvad der forventes i folkeskolen.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i

folkeskolen?

Ja


8.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i matematik står mål med, hvad der forventes i folkeskolen


9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja


9.1 Uddybning

Elevernes standpunkt står i høj grad mål med, hvad der forventes i folkeskolen


10. Fører skolen til prøve i historie?

Nej


10.1 Årsag

Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5


10.2 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i

folkeskolen?

Ja


10.3 Uddybning


11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja


11.1 Uddybning

Gennem mine besøg på skolen har jeg kunnet konstatere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en

helhedsvurdering i høj grad står mål med, hvad der forventes i folkeskolen


12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja


12.1 Uddybning

Skolens elever bliver forberedt til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre


13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja


13.1 Uddybning

I det daglige og i alle henseender er det tydeligt, at det ligger skolen dybt på sinde: at "opdrage" eleverne til

demokrati i demokrati. De grundlæggende friheds-og menneskerettigheder er dybt forankret i skolens hverdag og i alle led.


14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja


14.1 Uddybning


15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja


15.1 Uddybning

Alt andet er utænkeligt


17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja


17.1 Uddybning


21. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej


22. Tilsynets sammenfatning

Mine besøg på skolen har som altid været en god oplevelse. Jeg opfatter skolen som et stærkt og godt islæt i skoleverdenen, hvor der bliver taget hensyn til den enkelte elev, og hvor faglighed bliver bredt ud, så læring har en bredere og dybere mening. Indtrykket er, at ledelsen har forskellige styrker, som samlet giver en dynamisk og udviklende skole.

Ledelsen er yderst opmærksom på de ansatte og deres hverdag, og i det daglige formår den også at udnytte de gode og specielle omgivelser, som gør noget særligt for indlæringen.

Som gæst mærker man en varme fra såvel ansatte som elever, som kan ses som et udtryk for det overskud, som man også i den enkelte lektion ofte oplever.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45