Skole-hjemsamarbejde

Hensigten med samarbejdet mellem skole og hjem er at have en god og åben dialog mellem skole og hjem. Og at give forældre og elever den bedst mulige information om alle aspekter vedrørende skolegangen, og at personalet får information og viden om forældrenes og elevernes synspunkter, forslag m.m.


Klassemøde

Klassemødet afholdes to gange årligt i bhkl. - 5. kl. I 6. - 9. kl. afholdes et klassemøde årligt. Det foregår på den måde, at lærerne fremsender et skriftligt oplæg om eget fag og indhold i undervisningen. Også nye fag præsenteres skriftligt, dog i en overordnet fremstilling - f.eks. udarbejdet via fagudvalgene. Det er på den baggrund hensigten, at forældrene og eleverne får en information om de nye fags formål, indhold og form, og at forældre og elever forstår, hvorfor/hvordan de forskellige fag indgår i skolens dannelsestænkning.

Forældre og evt. elever kan på den måde forberede sig til mødet og kan i første afdeling af mødet stille spørgsmål til lærerne. Forslag til dagsordenen behandles også i første del af mødet. Anden del af mødet skal være et tema, der har forældrenes, elevernes eller personalets interesse. Er der ikke noget aktuelt tema til et klassemøde, kan mødet afholdes alene med det sociale sammenhold mellem forældre/elever/lærere for øje. Klasselæreren og den faglærer, der har flest timer i klassen, deltager i klassemøderne. Lærere i nye fag, samt nye lærere i klassen deltager i også.

 

Rundbordssamtaler

Som indledning til det mere elevcentrerede samarbejde afholdes en rundbordssamtale, hvor personalet omkring klassen deltager. Her sættes der fokus på klassen som helhed og den enkelte elevs trivsel og faglige niveau. Klasselæreren tager noter om hver elev.


Elevsamtaler

Elevsamtaler gennemføres af klasselæreren. Her er samtalens emner trivsel og livet som skoleelev. Det er meget vigtigt med disse samtaler – elever, der trives, har ganske enkelt lettere ved at lære og kan langt bedre takle store udfordringer. Praktisk foregår elevsamtalerne, når klasselæreren ikke har andre skemalagte aktiviteter. Faglærere kan også efter aftale gennemføre elevsamtaler.

 

Skole-hjemsamtaler

Fra børnehaveklassen til og med 5. klasse gennemføres to årlige samtaler - i 6.kl. én samtale - uden elevernes deltagelse. Vi må erkende, at uanset hvor gode hensigter man har, kan konsekvenserne for den enkelte elev blive alvorlige. Fire voksne i en uvant alliance giver ikke eleven mulighed for at deltage frit i samtalen. Der bliver også mulighed for at tale om barnet, de voksne imellem, fremfor med barnet. Ved samtalerne vægtes elevens sociale forhold, og der sker en formidling af det faglige niveau bl.a. ud fra en orientring om testresultater fra diagnosticerende test . Klasselæreren og den lærer, der har flest timer i klassen, deltager.


I 7. og 8. klasse gennemføres én samtale årligt med samme indhold og form som gælder for bhkl - 6. kl. Dog kan eleverne deltage i den ene af samtalerne. Det er stadig vigtigt, at de voksne har mulighed for at tale sammen alene om barnet, der i puberteten kan have mange problemer, som kan have betydning for skolegangen.

 

Klasselæreren og de to lærere, der har flest timer i klassen, deltager i 7. klasses første samtale.

Klasselæreren og lærerne i engelsk, naturfag og idræt deltager i 7. klasses anden samtale.

Klasselæreren og lærerne i matematik, tysk/fransk og historie deltager i første samtale i 8. klasse.

Klasselæreren samt prøvefagslærerne deltager i anden samtale i 8. klasse.

 

I 9. klasse gennemføres én skolehjem-samtale. Eleverne deltager i samtalen. Uddannelsesvalg er i fokus. Klasselæreren samt skolevejlederen deltager. 

 

Særlige samtaler

Særlige samtaler iværksættes hver gang, der forligger et behov. Alle nødvendige parter deltager.

 

Meddelelses- og karakterafgivelse

Karakterer efter 7-skalaen gives 2 gange årligt i 8. klasse samt ved prøveforberedende arbejde.

Karakterer efter 7-skalaen gives 3 gange årligt i 9. klasse samt ved prøveforberedende arbejde.

 


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45