Referat 2017

Referat af ordinær generalforsamling

den 25. april 2017


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning v/bestyrelsesformand, Willy Lorentzen

Skolens leder aflægger beretning v/Lars Willer

3. Forelæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport

4. Forelæggelse af det vedtagne budget

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter samt valg af suppleanter

7. Skolens tilsynsførende Kurt Andersen aflægger beretning

8. Fastsættelse af funktionsperiode, om tilsynet skal udføres af én eller flere personer, evt. opdeling i tilsynsaktiviteter samt valg af tilsynsførende.

9. Indkomne forslag

10. EventueltAd 1)

Bestyrelsen foreslog Morten Vaabengaard som dirigent. Morten Vaabengaard blev herefter valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var 20 stemmeberettigede til stede og 6 fuldmagter, d.v.s. i alt 26 stemmer.


Ad 2)

a) Bestyrelsens formand, Willy Lorentzen, aflagde beretning. WL takkede Merethe for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet de sidste 12 år. Beretningen ligger sammen med referatet på skolens hjemmeside.

b) Skoleleder, Lars Willer, aflagde beretning. Beretningen ligger sammen med referatet på skolens hjemmeside.


Ad 3)

Hovedtallene fra den reviderede og godkendte årsrapport for 2016 blev gennemgået af Lars Willer.


Ad 4)

Det vedtagne budget for 2017 blev gennemgået af Lars Willer.


Ad 5)

Willy Lorentzen, Torben Futtrup, Knud Erik Hostrup og Per Skurup var på valg. Willy Lorentzen, Torben Futtrup og Per Skurup ønskede at genopstille.

Følgende stillede op til bestyrelsen:

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Willy Lorentzen, Torben Futtrup, Per Skurup, John Stammerjohan.

Herefter består bestyrelsen af Jesper Bonne, Dorte Kroun, Fie Kibsgaard, Willy Lorentzen, Torben Futtrup, Per Skurup og John Stammerjohan.


Ad 6)

Det blev foreslået, at der vælges maks to suppleanter.

Jakob Døssing og Melanie Friis stillede op.

Følgende blev valgt.

1. suppleant: Melanie Friis 2. suppleant: Jakob Døssing


Ad 7)

Skolens tilsynsførende Kurt Andersen aflagde beretning. Beretningen ligger på skolens hjemmeside.


Ad 8)

Bestyrelsen foreslog en tilsynsperiode på 2 år. Dette blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog at vælge en certificeret tilsynsførende. Dette blev vedtaget

Bestyrelsen foreslog at der ikke skete en opdeling af aktiviteter. Dette blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog Allan Henriques, da Kurt Andersen ikke ønskede at fortsætte som tilsynsførende. Alle Henriques blev valgt.


Ad 9)

Der var ingen indkomne forslag


Ad 10)

Der blev stillet spørgsmål til sfo’ens kortere åbningstider i sommerferien, da der har stået en anden tid på sfo’ens hjemmeside, end der bliver praktiseret.

LW beklagede, at der har været en fejl på sfo’ens hjemmeside, så den ikke svarede overens med skolens. Vi har registreret det faktiske børnetal i mange år for at afdække behovet. Det kræver to medarbejdere at holde sfo’en åben, og der har været enighed om, at der skal være mindst 5 børn tilmeldt, før åbningstiden udvides for at prioritere ressourcerne. LW håbede, at det blev muligt for familien at finde alternative løsninger i sommerferien.

Der blev spurgt til, om man ikke kunne se på det fra år til år, for behovet kan jo ændre sig.

LW svarede, at det er blevet gjort i forskellige omgange, og der vil løbende blive holdt øje med det. Det er meget få, der benytter heldagstilbuddet. Sidste år, da sfo’en var åben i ydertimerne, var der kun ét barn.

Der blev spurgt til modernisering af indeklimaet i 3. - 5. kl.s lokaler.

LW svarede, at der er planer om at udbygge de tre lokaler, der nu er skolens mindste klasseværelser, og i den forbindelse opdatere ventilationen.


WL takkede dirigenten for god ro og orden.

_________________________________________________

Dirigent Morten Vaabengaard

Referent Nina Skydsgaard

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Willy Lorentzen som formand og Jesper Bonne som næstformand.© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45