Generalforsamling 2018 - referat


Referat af ordinær generalforsamling

den 25. april 2018


Dagsorden:


1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsen aflægger beretning v/bestyrelsesformand, Willy Lorentzen.  Skolens leder aflægger beretning v/Lars Willer

3) Forelæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport

4) Forelæggelse af det vedtagne budget

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

6) Fastsættelse af det højeste antal suppleanter samt valg af suppleanter

7) Skolens tilsynsførende Allan Henriques aflægger beretning

8) Indkomne forslag

9) EventueltAd 1)

Bestyrelsen foreslog Morten Vaabengaard som dirigent. Morten Vaabengaard blev herefter valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var 15 stemmeberettigede til stede og 2 fuldmagter, d.v.s. i alt 17 stemmer.


Ad 2)

a) Bestyrelsens formand, Willy Lorentzen, aflagde beretning. Beretningen ligger sammen med referatet på skolens hjemmeside.

b) Skoleleder, Lars Willer, aflagde beretning. Beretningen ligger sammen med referatet på skolens hjemmeside.


Ad 3)

Hovedtallene fra den reviderede og godkendte årsrapport for 2017 blev gennemgået af Lars Willer.


Ad 4)

Det vedtagne budget for 2018 blev gennemgået af Lars Willer.


Ad 5)

Fie Kibsgaard Hvid, Melanie Friis og Dorte Kroun var på valg.

Fie Kibsgaard Hvid og Melanie Friis ønskede at genopstille. Dorte Kroun ønskede ikke at genopstille.

Følgende stillede op til bestyrelsen: Fie Kibsgaard Hvid, Melanie Friis, Ina Schandorf og Michael Damgaard Pedersen.

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Fie Kibsgaard Hvid, Melanie Friis og Ina Schandorf


Herefter består bestyrelsen af Willy Lorentzen, Torben Futtrup, Per Skurup, John Stammerjohan, Fie Kibsgaard, Melanie Friis og Ina Schandorf


Ad 6)

Det blev foreslået, at der vælges maks. to suppleanter.

Michael Damgaard Pedersen og Jacob Døssing stillede op.

Følgende blev valgt:

1. suppleant: Michael Damgaard Pedersen

2. suppleant: Jacob Døssing


Ad 7)

Skolens tilsynsførende Allan Henriques aflagde beretning. Beretningen kommer til at ligge på ”Tilsynsportalen” efter den 15. juni.


Ad 8)

Bestyrelsen fremlagde forslagene til ændring af vedtægten – se bilag.

Forslaget vedr. ændring af §2, stk 4 blev enstemmigt vedtaget.

Forslaget vedr. ændring af §2, stk 5 blev enstemmigt vedtaget.

Forslaget vedr. ændring af §7, stk 2, pkt 1 blev enstemmigt vedtaget.


Da der er tale om vedtægtsændringer, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med afholdelse om tidligst 14 dage.


Ad 9)

Der var intet til punktet


WL takkede Jesper Bonne og Dorte Kroun for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. WL takkede dirigenten for god ro og orden.


_________________________________________________

Dirigent Morten Vaabengaard

Referent Nina Skydsgaard


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Willy Lorentzen som formand og Fie Kibsgaard Hvid som næstformand.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45