Beretning - ledelsen 2018

Formel del, der en del af revisionens årsrapport (regnskabet):


Ledelsesberetning

Søborg Privatskole & Skovbørnehave har til opgave at drive en fri grundskole fra børnehaveklasse til 9. klasse med tilhørende skolefritidsordning. Dertil kommer, at skolen driver en udflytter-skovbørnehave, der har til huse på Skovskolen i Nødebo.

Der er faldende børnetal i Nordsjælland. Det vækker bekymring. Tilslutningen til vores kommende børnehaveklasser er ikke påvirket ej heller tilslutningen til skovbørnehaven. Dette skyldes uden tvivl, at vi har et meget stærkt tilbud i vores indskoling, sfo og skov-børnehave.

Den nye udskoling, 32-6-9, fungerer helt efter hensigten i undervisningen. Der er mere tid til elverne og lærerne understøtter hinanden i forberedelsen og undervisningen. Der er langt bedre mulighed for at hjælpe eleverne - både dem, der har det let og dem, der har det svært. Eleverne har også fået større kontaktflade i forhold til at danne nye venskaber. Et enkelt bump har vi oplevet i 6. klasse, hvor både eleverne og lærerteamet har haft nogle udfordringer. Det har vi lært meget af, så fremover forsøger vi at tage højde for de tilstødte komplikationer. Der er nu stabilitet og god fremgang i og omkring 6. klasse igen.

Der er fra en af skolens tidligere ansatte rejst krav om erstatning på 50.000,- vedrørende påstået uberettiget afskedigelse. Da vi har nægtet at betale, har den tidligere medarbejder anlagt en retssag.. Ledelsen anser det rejste krav for fuldstændig uberettiget, og sagen vil ikke påvirke skolens økonomiske stilling. Hvis vi ikke pure frifindes, vil de samlede omkostninger maksimalt beløbe sig til ca. 100.000,-. Sagen er af stærk principiel karakter for os - derfor er vi interesserede i at gå rettens vej.

Vores budgetterede overskud i 2017 forsvandt desværre i december. I stedet for et overskud på ca. 250.000,- står vi nu med et underskud af samme størrelse. Begrundelsen er, at vi ikke helt havde forstået en melding fra undervisningsministeriet om ny tilskudskudsafregning for elever med specialpædagogiske behov. Derfor manglede vi en forventet efterregulering i december på ca. 500.000,-. Det får dog ingen konsekvenser for skolens økonomi eller planer.

Budgettet for 2018 viser et solidt overskud. Det er godt, da vi vil bruge penge på vores byggeri af SP-Café 2 og på renovering af bygninger.

Vores kære skolebusser bliver ca. 250.000,- dyrere efter sommerferien. Vi må derfor nok påregne en mindre stigning i busafgiften.

Det viser sig, at vores skolepenge er de laveste i vores område. Det kan derfor ikke udelukkes, at vi ser frem mod en mindre justering af taksterne. Pengene skal bruges til at udvikle og udbygge skolens undervisning, forbedre bygningernes tilstand samt til at modernisere lokaler. Og så har vi hele fem lejrskoler, som dækkes af skolepengene. De skal jo også bevares og udvikles. Alt ialt ser vi frem til et spændende og økonomisk velfunderet 2018.

Som supplement til regnskabstallene kan det nævnes, at vi i 2017 har vægtet den nye udskoling og vores specialpædagogiske tilbud.

D. 5. september gik der 258 børn på skolen, hvilket er det højeste antal. Det skyldes den nye udskolings tilvækst.

Vores inklusionspenge, ca. 70.000,-, går til en ekstra pædagog i børnehaveklassen, så der er to pædagoger i klassen hver dag. Dertil kommer støttepædagog eller to-lærer-ordninger i indskolingen.

Tilskuddet til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beløb sig til 214.000,-. Som nævnt ovenfor har vi ikke fået den forventede efterregulering og har derfor selv finansieret en stor del af de ekstra omkostninger, som området har krævet i 2017. Opbygningen af en afdeling for elever med specialpædagogiske behov har været meget succesfuld, men altså også dyr. I 2018 er tilskuddet på fuldt niveau og vil derfor bidrage til skolens samlede drift.

De eneste økonomiske forbindelser, vi har med andre institutioner, er vores glimrende samarbejde med Søborg Forsamlingshus, som vi lejer vores idrætsfaciliteter af, og Skov-skolen, hvor vi lejer vores huse til skovbørnehaven.

Skolen har derudover ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentligt støttede institutioner.

Vi afventer stadig en byggetilladelse til SP-Café 2 fra kommunen. Vi indsendte ansøgningen midt august 2017, og kan her midt april 2018 konstatere, at vi endnu ikke har modtaget en tilladelse. Det er meget bekymrende.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, der kan have indflydelse på regnskabets aflæggelse.

Vi ser frem til et spændende og økonomisk godt år. Vi forventer at fastholde elevtallet i de yngste klasser. I udskolingen må vi acceptere de udsving, en ny ordning kan afstedkomme. Vores aktiviteter kan fastholdes på et højt niveau. Det gælder både mht. undervisningen, vedligeholdelsen og udviklingen af skolen, sfo'en og skovbørnehaven.


Lars Willer, skoleleder

______________________________________________________________________________________________________


Mundtlige beretning - i kort form:


Overskrift for den mundtlige del: Demokratisk Dannelse:

Forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsænring, der omhandler at tydeliggøre skolens formål - at indføre skolens elever i et folkestyre som det danske gennem demokratisk dannelse - blev fremlagt

Demokrati er en samtalekultur - som gælder alle led - der skal være sammenhæng mellem det, vi gør, og det vi gerne vil vise børnene.

Hvordan ses samtalekulturen i vores organisation:

Vi taler sammen på bestyrelsesmøderne om de faste og indkomne punkter, hvor det bedste argument vinder - alle sager besluttes og drøftes på bestyrelsesmøderne. - med henvisning til Hal Kochs “Hvad er demokrati"

Studiekredsen afholdes en gang årligt, hvor det pædagogiske deltager. Her taler vi ud fra en bog, der omhandler pædagogik og samfund om, hvorfor vi holder skole.

Pædagogisk råd, hvor det pædagogiske personale indgår, er et  besluttende råd, hvor alle overordnede sager om undervisning og pædagogik drøftes - alle rådets medlemmer er velkomne til at fremsætte ideer og forslag, og så må det bedste argument må vinde og munde ud i en fælles beslutning.

Fællesmøde hver fredag, hvor alle personaler (-eller grupper) deltager, sætter ord på hverdagens praktiske forhold.

Elevrådsmøder afholdes jævnligt - det er en vigtig øvelse i samtale og samarbejde eleverne imellem - punkter føres videre til pædagogisk råd eller ledelsen.

Administrationsmøder afholdes en gang ugentligt og inddrager dermed det administrative og tekniske personale i møde- og samtalekulturen.

Lederne - sfo-leder, skovbørnehaveleder, fagleder, viceskoleleder og skoleleder -  mødes en gang ugentligt, hvor der tales om de forskellige afdelingers hverdag. Det er også her, at mere overordnede forhold, der berører alle afdelinger drøftes. Lederne må gerne gå foran - være iderige - fremsætte forslag og visioner - men de skal respektere vores samtalekultur. Ind i mellem skal lederne selvfølgelig træffe beslutninger nu og her - eller træffe beslutninger på baggrund af økonomi, konflikter eller katastrofer. Men efterfølgende skal lederen forklare sig, så alle kan gennemskue beslutningerne.

Lederne skal fordele arbejdet - men sker der forandringer, inddrages de involverede medarbejdere - eller pædagogisk råd.

SPS er en meget samtalende organisation, hvor langt de fleste beslutninger indgås som aftaler mellem de involverede parter.


Skrivelse om hvordan demokratisk dannelse kan ses i undervisningen blev vist på storskærmen. Dannelse er ikke en frivillig ting - det handler om at påvirke den kommende generation i en bestemt retning, som vi voksne mener, er den rigtige. Demokratisk dannelse kan altså handle om, gennem samtalen i undervisningen at vise, at samtalekulturen er bedre end andre kulturer. Så helt fri er eleverne altså ikke - vi håber, at vi gør det ordentlige, men vi kan aldrig være sikre - det kræver derfor mod, ydmyghed og eftertanke at undervise. Det her viser et af pædagogikkens paradokser - elevens                       egen vilje til frihed overfor den voksnes trang til at lede og vise vej.

___________________________________________________________________________________


Dem der gik og dem, der kom:


Vi har i årets løb sagt farvel til Louise Bonne og Christina Hostrup. Tak for samarbejdet til dem begge, og vi ønsker dem held og lykke fremover.

Til os er kommet Ditte Toftegaard, Ida Eliasen og Heidi Gejpel. Ditte har indtaget skolen på bedste vis gennem dansk, specialundervisning og sportslinien. Ida fokuserer på samme gode måde på specialundervisningen og fransk. Heidi er ansat til at gøre rent i bygning 1 & 2 - det skal jeg lige love for, at man kan se!


Skovbørnehaven kører fantastisk. Takket være en indsats fra personalet, har vi nu en enestående skovbørnehave, som er en integreret del af SPS - på trods af udflytterprincippet.

På samme måde har vi en særdeles velfungerende sfo, der giver børnene et dejligt frirum. Det er her kammeraterskabet lever på den gode måde.

Uden en velfungerende administration virker SPS ikke - vi har et hårdtarbejdende team på kontoret, som holder sammen på det hele. Og så er de tilmed sjove at være sammen med.

Pedeller og rengøringsassistenter kan vi ikke leve uden. Der er ca. 1000 ting, der skal ordnes hver dag. Det gør de med stor omhu og med et passende overskud i forhold til den utålmodighed, de ofte bliver mødt med.

Lærerne knokler på med deres fag viser samtidigt vejen til samtalens muligheder. Det kræver engagement og dygtighed - noget I alle rummer på hver jeres måde. Og så står I op for SPS, når det gælder.

Oven over alting har vi en bestyrelse, der gennem et godt samarbejde er medbærende for hele vores virksomhed. Det kræver mod og eftertanke at træffe beslutninger på et område, man ikke nødvendigvis er ekspert i. Det gør I så godt, at SPS har udviklet sig til et sted, som en del andre end lige os selv interesserer sig for.

Vores støtteforening mangler for det meste selv støtte. De fine arbejde, som foreningen leverer ved vores fester sætter vi stor pris på - så støt støtteforeningen

SPS har et velfungerende lederteam. Afdelingslederne Anja/Henrik i skovbørnehaven, Lars i sfo’en, Hanne som faglig leder og viceskoleleder Nina sikrer skolens ve og vel på en måde, så medarbejderne føler sig set og hørt - i bedste overensstemmelse med vores samtalekultur.

Det er altså en god ide at have en garvet skoleleder som tilsynsførende. Det giver super sparring og en kvalificeret vurdering af undervisningen. Allan har været en fornøjelse at arbejde sammen med i alle aspekter af tilsynet.

Så vil jeg gerne takke jer forældre for et spændende, loyalt og godt samarbejde. Og ikke mindst tak til alle jer kære elever, som hver dag fylder vores skole med stor livsglæde.

Med ønsket om et godt nyt år takker jeg for ordet.

Lars Willer, skoleleder

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45