Regler

Vi har de regler, der er brug for. Det vil sige, at der kun er regler, hvor det er helt nødvendigt. Alle forhold klares i det daglige ved at bruge den sunde fornuft. F.eks. kan en elev ikke forvente at kunne vise en kniv frem i frikvarteret - det vil enhver, der bruger sin sunde fornuft (inkl. eleven) se umiddelbart. Det er også en selvfølge, at man opfører sig ordentligt, ikke mobber, kommer til tiden, er forberedt til undervisningen osv. Vi vil gerne stå for en skole, der er styret af fornuftig stillingtagen til det, der møder os i hverdagen - en kulturstyret skole. I modsætning hertil står den regelstyrede skole. Problemet for den regelstyrede er, at det er umuligt at have regler for alt, og regler kræver altid nogen til at kontrollere overholdelsen af disse samt en straf ved overtrædelse. 

Hvis regler eller aftaler ikke overholdes på trods af gentagne påtaler kan en advarsel uddeles. Overtrædes reglerne eller aftalen igen meldes eleven ud af skolen - eleven melder sig i princippet selv ud ved ikke - gentagne gange - at følge skolens regler og aftaler.

Der er dog visse forhold, der uden tøven kræver en skriftlig regel, som skal overholdes.


Mobning - eller tilløb dertil

Mobning er en tilstand, hvor et barn udsættes for systematisk og vedholdende udelukkelse, drillerier mm. over en periode. Ofte foretages mobningen af en gruppe, men kan også foretages af få eller et enkelt barn. Barnet føler sig krænket, ulykkelig og har ikke lyst til at være sammen med dem, der mobber. Det er en meget ubehagelig oplevelse, som kan have psykiske følger langt op i voksenlivet, hvis der ikke gribes ind i tide.

Det er skolens klare mål, at vi når at ændre på forholdene omkring et barn allerede ved tilløb til mobning, så vi helt undgår, at noget barn udsættes for egentlig mobning.

Klasselæreren er en afgørende person i udmøntningen af de forholdregler og tiltag, som vi gør i sager, hvor et barn oplever mobning.

For det første har vi defineret mobning, som drilleri, der ikke ophører, når den drillede siger stop. Det er en skarpere definition end den ovenstående, og er indført for, at børnene meget nemt kan forholde sig til drillerier, så de ikke udvikler sig. Det mere skjulte spil, som handler om udelukkelse, manglende invitation, rullende øjne, nedladende tiltale mm. er en sværere form for uhensigtsmæssig adfærd at afsløre. Her kommer det indgående kendskab til hvert barn ind i billedet. Vi kan se, når et barn ikke trives. Denne viden afleveres straks til klasselæreren, hvis det ikke lige er klasselæreren, der har observeret problemet.

Handlinger:

Klasselæreren afvikler samtaler med barnet, hvor problemerne kortlægges så godt, det er muligt. Der afvikles samtaler med de øvrige involverede, for at give dem en forståelse for problemet.

Det barn eller den gruppe, der driller el. lign., skal omgående stoppe deres adfærd. I særlige tilfælde, hvor en mobber ikke ændrer adfærd, kan der afgives en advarsel fra skolens side til forældrene. Hvis adfærden dette til trods ikke ændres udmeldes barnet af skolen. Det skal understreges, at dette tiltag yderst sjældent realiseres, da de ønskede forandringer næsten altid indtræder før en udmeldelse kommer på tale. Det er ikke den mobbede, der skal forlade skolen, men den elev, som ikke ønsker at ændre en meget uhensigtsmæssig adfærd.

På den baggrund aftales en handlingsplan (bestående af klare aftaler og regler med henblik på adfærdsændringer), som involverer de berørte børn - måske hele klassen. I den følgende tid tilser alle lærere, om der sker de ønskede ændringer. Hvis ikke afvikles igen nye møder med en ny handlingsplan til følge. Denne proces kan tage tid. Man kan ikke altid trylle tingene om, når der er tale om relationer mellem børn. Børnene kommer med forskellige normer og forudsætninger, så standardskemaer rækker sjældent langt. Men vi fortsætter arbejdet, så lang tid processen kræver det.

Forældrene inddrages altid tidligt i mobningssager. Klasselæreren tager kontakt og iværksætter møder med de forældre, som er berørt af problemet. Ledelsen kan deltage, hvis det skønnes at være gavnligt for løsningsmodellen. Der afklares, hvad forældrene kan bidrage med eller ændre på, som kan være en hjælp i processen.

Der lægges en handlingsplan, som involverer den handlingsplan, der er sat i værk i skoletiden. I den efterfølgende periode tilser klasselæreren - og de øvrige lærere, at de ønskede ændringer indtræder. Gør de ikke tager vi en runde mere - og fortsætter, som beskrevet ovenfor, indtil problemerne er løst i en sådan grad, at alle er glade for at gå i skole.

De øvrige lærere/sfo/ledelsen/bestyrelsen inddrages i det nødvendige omfang, så alle er klar over problemerne og de tiltag, der skal ændre adfærden. Ved opfølgning er alle med til at give et billede af, hvordan tingene udvikler sig, og bidrager derfor til fremadrettede løsningerne.

Som noget særligt kan lærerne/pædagogerne få psykologhjælp fra kommunen. Det kan dreje sig om at få vejledning, hjælp eller decideret sparring, efter psykologen har været med i klassen.

Resultaterne kommer almindeligvis hurtigt. Niveauet for drillerier/ mobning kan som regel dæmpes kraftigt allerede i første runde. Reelt har vi jævnt hen 1-3 børn ud af vores elever, som oplever en meget problematisk hverdag. Vi arbejder med dem alle, og heldigvis lykkes det langt de fleste gange at ændre forholdene i tide. Men, som nævnt, kan det strække sig over lange perioder (år).

______________________________

Buskørsel for sfo-børn 

Alle sfo-børn skal tage 3-bussen, medmindre en fritidsaktivitet eller lignende gør, at det er strengt nødvendigt at tage 2-bussen. Hvis dette er tilfældet, skal der laves en aftale herom med sfo-lederen.

Der er tre gode grunde:

For det første skal børnene fordeles i busserne, så både 2-busserne og 3-busserne kører lovligt. Der er for mange med 2-busserne, hvis en stor del af sfo-børnene kører med.

For det andet afsættes der hver dag en medarbejder, som skal tage sig af at finde børn, som skal med 3-bussen. Det ville kræve alt for megen tid også at indkalde børn til 2-bussen. I stedet skal medarbejderen arrangere og deltage i aktiviteter til glæde og gavn for børnene.

For det tredje er det meget svært at planlægge og gennemføre gode spændende aktiviteter, hvis en stor del af børnene går efter ca. 30 min. Der går opløsning i tingene til skade for både dem, der går til 2-bussen og dem, der bliver til 3-bussen.

Hvis man har problemer i forhold til, at børnene kommer ca. 45 min. senere hjem, må man skrive en begrundelse herfor til sfo'en. Det kan også lade sig gøre at tage 2-bussen, hvis der er særlige grunde enkelte dage. Dette skal anføres i kontaktbogen og forevises i sfo'en. De børn, som skal tage 2-bussen, efter aftale med sfo'en, skal selv huske at gå til bussen.

Man er naturligvis velkommen til at hente sine børn, når man ønsker det efter skoletidens ophør. Der er altså ikke tale om, at børnene skal være i sfo'en til 3-busserne kører.

____________________________

Ingen udgang for elever i bhkl. - 6. kl.

Ingen elever må forlade skolens område uden entydig aftale med en lærer, sfo'en eller ledelsen, Overtrædelse kan medføre, at eleven ikke - efter vores advarselsprocedure - kan gå i skolen. Det, vi frygter allermest, er, at en af vores elever samles op af en bil eller bliver involveret i en ulykke.

______________________________

Legeaftaler i sfo'en

Sfo-børn kan lave legeaftaler ved at ringe til deres forældre fra deres mobiltelefoner. Den forælder, hvis barn skal med en kammerat hjem, skal ringe til sfo'ens telefon og afgive meddelelse herom på telefonsvareren inden kl. 14.30 - gælder for bus-børn og dem, der selv går hjem.  Dette skal overholdes.

______________________________

Mobiltelefon

Hvis der medbringes en mobiltelefon i skolen må den anvendes til:

At føre samtaler i frikvartererne - husk, at mobiltelefonen skal være slukket i alle timerne.

At sende sms’er i en god tone.

At tage billeder af andre, hvis de klart har givet tilladelse til det.


Hvis en mobiltelefon udviser aktivitet i en time sker følgende:

 

Første gang bliver mobiltelefonen afleveret på kontoret og afhentes ved skoledagens afslutning af forældrene

Anden gang bliver mobiltelefonen afleveret på kontoret og afhentes ved skoledagens afslutning af forældrene. Derefter får eleven en måneds mobiltelefonkarantæne.

Tredje gang bliver mobiltelefonen afleveret på kontoret og afhentes ved skoledagens afslutning af forældrene, hvorefter eleven ikke længere må medbringe mobiltelefon i skolen eller sfo’en.

_______________________________

Rygning

Jf. rygeforbud på skoler må der hverken ryges indendørs eller udendørs på skolens område. Det gælder både gæster, ansatte, elever, forældre og alle andre, der måtte opholde sig på skolens arealer. 


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45